Saint-Gobain Performance Plastics

●主要製品
  • エアドーム式レドーム
●主なアプリケーション
  • 大型アンテナ用レドーム